1

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44 – 121 Gliwice, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego poniżej wymienionego zbędnego składnika majątku:

L.p. Rodzaj i typ składnika majątku Numer inwentarzowy Rok produkcji/ wytworzenia Cena wywoławcza
1 Samochód osobowy Renault Kangoo –  1 szt. 011-741- 3 2006 5 000,00 zł

Dane techniczne pojazdu – paliwo: ON; kolor nadwozia: biały; pojemność silnika 1500 cm3; moc silnika 68 kM; drzwi przesuwne po prawej i lewej stronie; drzwi tylnie otwierane – 180 stopni.

Stan techniczny pojazdu: brak linki hamulca ręcznego, okresowe problemy z odpalaniem na ciepłym silniku – stan bez diagnostyki przyczyny powstawania problemów z odpaleniem; Sprzedający dopuszcza możliwość diagnostyki usterki w czasie oględzin pojazdu na koszt i ryzyko kupującego.  

Licytacja odbędzie się w dniu 23.11.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44 – 121 Gliwice, pom. nr 121 A.

Informacji dotyczących ww. składników majątku można uzyskać od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu 32 301 98 15.

Oględzin sprzedawanego składnika majątku można dokonać w siedzibie Centrum Ratownictwa Gliwice w dniach od 16.11.2022 r. do 22.11.2022 r. w godzinach od 08:30 –  14:30. Przed dokonaniem oględzin należy zgłosić się do pom. nr 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przed terminem licytacji na rachunek bankowy:

Bank Millenium SA nr rachunku: 10 1160 2202 0000 0005 0692 9511.

Minimalna wartość postąpienia wynosi: 100,00 zł.

Cenę nabycia składnika majątku należy uiścić w terminie do 7 dni od daty zakończenia licytacji.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia licytacji
(po wpłaceniu całkowitej ceny nabycia). Przekazanie składnika majątku nastąpi w dniu podpisania umowy.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia zakończenia licytacji lub unieważnienia przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostaje zaliczone na poczet ceny w dniu wpłaty pozostałej części należności.

Wadium nie  podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał licytację uchyli
się od zawarcia umowy sprzedaży.

UWAGA!

  1. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości oraz oryginału lub potwierdzonej za zgodność kopii dowodu wpłaty wadium.
  2. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu (tj. osoby, która wpłaciła wadium) musi złożyć pełnomocnictwo w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii, upoważniające do podejmowania czynności przetargowych w imieniu osoby reprezentowanej.
  3. Centrum Ratownictwa Gliwice zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu przed terminem bez podania przyczyny i bez prawa przystępującego do przetargu do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.