1

Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że na terenie powiatu tarnogórskim w miejscowości Wieszowa wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym został wyznaczony obszar zagrożony obejmujący teren 10 km. od miejsca wystąpienia choroby. Na obszarze tym leżą następujące miejscowości:

 1. Pniów z kolonią Srocza Góra;
 2. miasto Pyskowice poza dzielnicami: Czerwionka, Dzierżno, Mikoszowina;
 3. dzielnice miasta Gliwice: Czechowice, Obrońców Pokoju, Żerniki;
 4. dzielnice miasta Zabrze: Biskupice, Centrum Północ, Grzybowice, Helenka, Maciejów, Mikulczyce, os. Mikołaja Kopernika, os. Młodego Górnika, os. Tadeusza Kotarbińskiego, Rokietnica, Zandka;

W miejscowościach, które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności, do których zaliczamy:

 1. Utrzymywanie drobiu w zamknięciu bez dostępu do ptactwa dzikiego.
 2. Karmienie drobiu paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
 3. Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, narzędzi, sprzętu i środków transportu używanych przy obsłudze drobiu.
 4. Stosowanie higieny przez osoby obsługujące ptaki (mycie, dezynfekcja rąk i obuwia, osobna odzież do obsługi drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, gdzie utrzymuje się drób).
 5. Prowadzenie rejestrów osób wchodzących do gospodarstwa z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych.
 6. Niezwłoczne informowanie lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptactwa.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w wyżej wymienionych miejscowościach obowiązują zakazy:

 1. Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 2. Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym.
 3. Wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie.
 4. Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie,
 5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.
 6. Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Źródło: PIW