1

Dziki – zasady postępowania

Dziki coraz częściej pojawiają się w mieście o różnych porach dnia i nocy.

Rozwój cywilizacyjny spowodował ogromne przyspieszenie niekorzystnych zmian środowiska naturalnego i zaburzenia funkcjonowania populacji dzikich zwierząt. Zaskakujące są zmiany zachowania się zwierząt prowadzące do dostosowywania i przyzwyczajania do nowych warunków, a przez to uodparniania się na skuteczne dotychczas środki odstraszające.

Dzik jest wszystkożercą. Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik przyzwyczaja się do takiej sytuacji i przekazuje wyuczone postawy swojemu potomstwu. Należy zadbać o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być zamykane.

Zagrożenia ze strony dzików:

 • Na terenach zabudowanych i w miejscach zamieszkania ludzi dziki mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,
 • W okolicach ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz na drogach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego i mogą powodować tragiczne w skutkach wypadki,
 • Ranny (w tym potrącony przez samochód dzik) oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne,
 • Dziki wyrządzają spore szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasów.

Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików:

 • Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne),
 • W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy,
 • Należy odpowiednio zabezpieczyć działkę poprzez montaż ogrodzenia z podmurówką.

 Sposób postępowania w wypadku spotkania dzików:

 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca,
 • Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku,
 • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany),
 • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!)
 • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!
 • W miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren) należy zachować szczególną ostrożność,
 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy,
 • Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.
 • Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki
 • Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych
 • Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić
 • Nie wolno dokarmiać dzików!
 • Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie należy zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na śmieci
 • Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne wysypiska odpadów, także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach nie przeznaczonych do tego celu

W przypadku zaobserwowania dzików na osiedlu należy zawiadomić Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice  – nr tel. 32 231 98 76  lub Straż Miejską – nr tel. 986!

Zasady postępowania w przypadku odnalezienia padłych dzików i ich szczątków:

 • zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików i ich szczątków przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice 32 231 98 76 (zgłoszenia można kierować również pod nr 112 lub 986).

 

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki w mieście:

W przypadku szkód wyrządzonych przez dziki należy przywołać przepisy artykułu 46 i następnych ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Wskazać w szczególności należy, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

 • w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,
 • przy wykonywaniu polowania.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

Stosownie do art. 50 ust. 1b wyżej wymienionej ustawy Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa
w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zgodnie z art. 50 ust. 2 wspomnianej ustawy za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:

 • obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa,
 • obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

Ponadto zgodnie z art. 50 ust. 3 tej ustawy za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Oględzin i szacowania tych szkód, o których mowa w ust 1 i 1b dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

Z tego też względu Gmina Gliwice (Prezydent Miasta Gliwice) – nie jest podmiotem właściwym w sprawie do rozpatrywania roszczeń we wskazanym zakresie.

 

ulotka dziki