Deklaracja dostępności strony internetowej oraz deklaracja dostępności architektonicznej

Deklaracja dostępności strony internetowej

Centrum Ratownictwa Gliwice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.crg.gliwice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 marca 2021 r.
Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 25 stycznia 2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25 stycznia 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Śląską Sieć Metropolitarną Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt — adres email: crg@crg.gliwice.eu Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 32 301 98 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Linki do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna do budynku Centrum Ratownictwa w Gliwicach, przy ul. Bolesława Śmiałego 2 A i B

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, przez dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wózków, pozostałe wejścia są wejściami służbowymi.

W budynku funkcjonują obszary elektronicznej kontroli dostępu typu ROGER.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynku tj. biura Straży Miejskiej oraz pomieszczenia Archiwum Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Centrum Ratownictwa Gliwice zajmuje część pomieszczeń na parterze i I piętrze przy ul. Bolesława Śmiałego 2B oraz części pomieszczeń parteru budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2A
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków przy wejściu do pomieszczeń na poziomie parteru.
 4. W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku).
 5. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku wyznaczone jest
  1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia do budynku, przy pochylni prowadzącej do głównego wejścia).
 7. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i pomieszczenia biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
image_pdfimage_print

Skip to content