Sprawy Obronne

Przygotowanie obronne państwa

Obowiązki organów administracji rządowej, samorządowej, a także innych organów i instytucji państwowych, które zostały określone art. 30 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz art. 4 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym są determinantem działań prezydenta miasta i podległych mu struktur w zakresie dbania o bezpieczeństwo w obszarze obejmującym przygotowanie miasta do reagowania na możliwe do wystąpienia zagrożenia zarówno niemilitarne jak i militarne oraz przygotowanie miasta do funkcjonowania w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Główne zadania dotyczące spraw obronnych:

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem operacyjnym dotyczącym przygotowania miasta do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 2. Opracowywanie planów szkoleń i ćwiczeń obronnych.
 3. Organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych z pracownikami urzędu miejskiego i kadra kierowniczą miejskich jednostek organizacyjnych.
 4. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania miasta
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 5. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem głównego stanowiska kierowania zapewniającego realizację zadań statutowych w stanach podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
 6. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji zapewniającej wykonywanie zadań obronnych w stanach podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
 7. Nadzór nad stałym dyżurem prezydenta miasta, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji oraz cykliczne szkolenie obsady stałego dyżuru.
 8. Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony na wnioski uprawnionych podmiotów i wydawanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony.
 9. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej prezydenta miasta (AKAP) zabezpieczającej mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP.
 10. Prowadzenie dokumentacji punktu kontaktowego HNS.
 11. Przeprowadzanie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
  w komórkach organizacyjnych urzędu miejskiego, miejskich jednostkach organizacyjnych i spółkach miejskich.
 12. Bieżąca aktualizacja pozostałej dokumentacji obejmującej sprawy obronne.
 13. Realizacja innych zadań związanych z obronnością państwa szczebla samorządowego, w tym przypadku na szczeblu miasta na prawach powiatu.

 

 

Bezpieczne Gliwice

Bezpieczne Gliwice

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Sprawy obronne

Sprawy obronne

Obrona cywilna

Obrona cywilna

image_pdfimage_print

Skip to content