Sprawy Obronne

Przygotowanie obronne państwa

Obowiązki obywateli oraz organów władzy i administracji rządowej, samorządowej a także innych organów i instytucji państwowych określone Art. 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Art. 1 i Art. 2 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej są determinantami działań Prezydenta Miasta i podległych mu struktur w zakresie dbania o bezpieczeństwo, w obszarze obejmującym przygotowanie miasta do reagowania na możliwe do wystąpienia zagrożenia zarówno niemilitarne jak i militarne oraz przygotowanie miasta do funkcjonowania w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Główne zadania dotyczące spraw obronnych

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem operacyjnym przygotowania miasta do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 2. Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu obronności z pracownikami Urzędu Miejskiego jak i kierownicza kadrą miejskich jednostek organizacyjnych.
 4. Opracowywanie, uzgadnianie, aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zagrożenia zewnętrznego i w czasie wojny.
 5. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Prezydenta Miasta zapewniającego realizację zadań statutowych jak i obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
 6. Opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej.
 7. Nadzór nad stałym dyżurem Prezydenta Miasta, opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru, szkolenie jego obsady.
 8. Analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony.
 9. Opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej Prezydenta Miasta (AKAP).
 10. Uaktualnianie dokumentacji punktu kontaktowego HNS.
 11. Przygotowywanie i organizowanie kontroli realizacji zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Urzędu miejskiego, miejskich jednostkach organizacyjnych i spółkach z większościowym udziałem miasta.
 12. Aktualizowanie na bieżąco dokumentacji dotyczących spraw obronnych.
 13. Inne bieżące zadania związane z obronnością państwa na szczeblu samorządowym, w tym przypadku na szczeblu miasta na prawach powiatu.
Bezpieczne Gliwice

Bezpieczne Gliwice

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Sprawy obronne

Sprawy obronne

Obrona cywilna

Obrona cywilna

image_pdfimage_print

Skip to content