Zarządzanie Kryzysowe

Podstawowym aktem normatywnym regulującym kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym jest:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 

Definicje:

Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa  - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Prezydent Miasta Gliwice został zobligowany do realizacji następujących zadań w mieście:

 1. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
 2. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 3. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Gliwice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny",
 4. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 5. Współdziałanie z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 6. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 7. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia ,,Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice"
 • realizacja zaleceń do planu zarządzania kryzysowego

 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice - jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gliwice w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, powołanym Zarządzeniem Nr PM - 6336/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 czerwca 2018 r. (z późn. zm.)

W skład Zespołu wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gliwice oraz przedstawicieli służb i straży. Ponadto w skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 2. Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice.
 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
 4. Opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice.
 5. Wykonywanie innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaproponowanych przez Przewodniczącego Zespołu, Członków Zespołu lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Zespół pracuje w trybie planowym i doraźnym; w trybie doraźnym pracuje w razie wystąpienia zdarzenia lub zagrożenia uzasadniającego jego zwołanie.

Bezpieczne Gliwice

Bezpieczne Gliwice

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Sprawy obronne

Sprawy obronne

Obrona cywilna

Obrona cywilna

image_pdfimage_print

Skip to content