Bezpieczne Gliwice

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Gliwice jest uchwalany na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy o samorządzie powiatowym. Kluczowe założenia to wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wspieranie finansowania służb porządku publicznego, a także kształtowanie i promocja właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia.

Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Gliwice. Na cel nadrzędny składają się określone poniżej cele operacyjne programu:

 • Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta poprzez ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscach publicznych
  i w miejscu zamieszkania.
 • Podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa
  i przeciwdziałania przestępczości.
 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym – alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych.
 • Kształtowanie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa.
 • Kreowanie właściwych zachowań.

Program finansowany jest ze środków budżetowych podmiotów uczestniczących w jego realizacji lub ze środków budżetowych miasta Gliwice.

W ramach programu miasto finansuje w szczególności:

 • organizację imprez edukacyjno-prewencyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • opracowanie i kolportaż ulotek oraz innych materiałów prewencyjnych,
 • zakup książeczek oraz materiałów edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
 • organizację szkoleń w zakresie podstaw bezpiecznego zachowania się, samoobrony oraz pierwszej pomocy,
 • zakup materiałów i gadżetów promocyjnych.

Realizacja przyjętych w programie celów i zadań przynosi korzyści mieszkańcom Gliwic w postaci wzrostu poczucia bezpieczeństwa, ograniczenia skali przestępczości, zjawisk patologicznych i eliminowania innych zagrożeń. Program integruje i włącza w działania jednostki państwowe, samorządowe oraz powiatowe służby, inspekcje, straże, środowiska lokalne oraz inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta. Umożliwia również mieszkańcom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym reagowanie na zjawiska patologiczne i działania wśród lokalnych społeczności oraz propagowanie wśród mieszkańców bezpiecznych zachowań w sytuacjach pojawienia się różnych zagrożeń. Ze względu na duży zakres działań wskazanych do realizacji oraz ich długofalowość program należy traktować jako zadanie stałe. Jednocześnie ma charakter otwarty i dynamiczny, w związku z czym może być aktualizowany i przystosowywany do zaistniałych sytuacji i potrzeb oraz zdiagnozowanych sytuacji i nowych niebezpieczeństw.

Instytucje uczestniczące w realizacji zadań:

 • Urząd Miejski w Gliwicach
 • Komenda Miejska Policji w Gliwicach
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Straż Miejska w Gliwicach
 • Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach
 • Miejskie jednostki oświatowe
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
 • Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych - Centrum 3.0
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego (Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach)
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gliwicach
 • Ochotnicze Straże Pożarne
 • Rozgłośnie radiowe
 • Rady Osiedlowe
 • Organizatorzy imprez masowych.
Bezpieczne Gliwice

Bezpieczne Gliwice

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Sprawy obronne

Sprawy obronne

Obrona cywilna

Obrona cywilna

image_pdfimage_print

Skip to content