Informacja o ochronie danych osobowych

Obowiązek informacyjny (wersja ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą przy ul. B. Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice;

2)  Współadministratorzy
Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1 - https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

3) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres e-mail: iod@crg.gliwice.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. B. Śmiałego 2B,
44-121 Gliwice;
4) Celem zbierania danych jest realizowanie obowiązków wynikających
z przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym również na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5) Dane osobowe przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

6) Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Okres przechowywania danych: według kategorii archiwalnej nadanej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Centrum Ratownictwa Gliwice opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, znajdującą się na stronie http://crg.bip.gliwice.eu/rejestry_i_ewidencje

8) Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych oraz ich zakres wynika z odpowiednich przepisów prawa, na podstawie których te dane są przetwarzanie.
W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych cel przetwarzania danych osobowych nie będzie mógł być zrealizowany;

10) Administrator informuje, że w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - osoba ta ma prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

12) Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane.
Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, iż dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Obowiązek informacyjny - zgłoszenia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Źródło danych - osoba, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą przy ul. B. Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres e-mail: iod@crg.gliwice.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. B. Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice.

3. Celem zbierania danych jest obsługa otrzymanego zgłoszenia.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa – tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 17 ust. 2 pkt 1 i 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.
5. Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych: według kategorii archiwalnej nadanej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Centrum Ratownictwa Gliwice opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, znajdującą się na stronie http://crg.bip.gliwice.eu/rejestry_i_ewidencje.
7. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, z uwzględnieniem treści art. 16, 17, 18, 20, 21 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane. Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice informuje, iż dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice

image_pdfimage_print

Skip to content