Zagrożenia, analizy i oceny

Poniższe dokumenty są elementami Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice.

Czym jest Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice (PZK)?

Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie miasta Gliwice. Obowiązek opracowania i aktualizacji PZK spoczywa na Prezydencie Miasta Gliwice i wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Elementami składowymi Planu są:

  • plan główny,
  • zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych,
  • załączniki funkcjonalne planu głównego.

Plan główny zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka (w formie tabel) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym siatkę bezpieczeństwa miasta Gliwice) oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych to dział PZK obejmujący tryb uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego, w tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Załączniki funkcjonalne planu głównego to zbiór dokumentów opisujących organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń (w tym zadania w zakresie monitorowania zagrożeń), ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz psychologicznej, wykaz zawartych umów i porozumień, jak również zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód.

image_pdfimage_print

Skip to content