Obwieszczenie o deratyzacji

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się od 15 września 2021 r. do 15 października 2021 r. Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych.

Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać preparatów ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie. Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Od 15 września do 15 października 2021 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.

15 października 2021 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji. Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji.

W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „Uwaga, trutka!”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego. Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele straży miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

image_pdfimage_print

Skip to content