UWAGA! PTASIA GRYPA!

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w gospodarstwie na terenie miasta Ruda Śląska ustala się:

Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, obejmujący:
a) miasta na prawach powiatu: Chorzów i Świętochłowice,
b) miasto na prawach powiatu Gliwice na wschód od autostrady A1 (dzielnica Sośnica),
c) miasto na prawach powiatu Katowice na wschód od ulicy Owsianej przechodzącej w ulicę Pawnewnicką w kierunku zachodnim w dzielnicy Ligota-Panewniki,
d) miasto na prawach powiatu Ruda Śląska na północ od drogi wojewódzkiej nr 902,
e) miasto na prawach powiatu Zabrze na południe od drogi krajowej nr 88,
f) w powiecie gliwickim gmina Gierałtowice,
g) miasto Mikołów na południe od drogi krajowej nr 81 przebiegającej od wschodniej granicy miasta Mikołów do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego oraz na południe od drogi wojewódzkiej nr 927 łączącej się z drogą wojewódzką nr 925 w kierunku zachodnio południowym,
h) w powiecie mikołowskim gmina Ornontowice,
i) w powiecie mikołowskim gminy: Orzesze, Wyry na północ od linii kolejowej nr 169,
j) w powiecie mikołowskim miasto Łaziska Górne na północ od linii kolejowej nr 169;

Obszar zamknięty, obejmujący:
a) miasta na prawach powiatu: Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie i Tychy,
b) miasto na prawach powiatu Gliwice na zachód od autostrady A1,
c) miasto na prawach powiatu Zabrze na północ od drogi krajowej nr 88,
d) w powiecie gliwickim gminy: Knurów i Pilchowice,
e) w powiecie rybnickim gmina Czerwionka-Leszczyny,
f) w powiecie mikołowskim gminy: Orzesze, Wyry na południe od linii kolejowej nr 169,
g) w powiecie mikołowskim miasto Łaziska Górne na południe od linii kolejowej nr 169.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009; 3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
6) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżających;
7) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;
2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj z gospodarstw znajdujacych się na obszarze zagrożonym;
3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Na obszarze zamkniętym nakazuje się utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Ponadto nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na granicach tych obszarów tablic ostrzegawczych o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

Pełny tekst rozporządzenia Wojewody Śląskiego:

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie miast na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz powiatów gliwickiego, mikołowskiego oraz rybnickiego

mapa

Legenda:
Obszar zapowietrzony – kolor pomarańczowy
Obszar zagrożony – kolor różowy
Obszar zamknięty – kolor niebieski

image_pdfimage_print

Skip to content