Dziki – zasady postępowania

Dziki coraz częściej pojawiają się w mieście o różnych porach dnia i nocy.

Rozwój cywilizacyjny spowodował ogromne przyspieszenie niekorzystnych zmian środowiska naturalnego i zaburzenia funkcjonowania populacji dzikich zwierząt. Zaskakujące są zmiany zachowania się zwierząt prowadzące do dostosowywania
i przyzwyczajania do nowych warunków, a przez to uodparniania się na skuteczne dotychczas środki odstraszające.

Dzik jest wszystkożercą. Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik przyzwyczaja się do takiej sytuacji i przekazuje wyuczone postawy swojemu potomstwu. Należy zadbać o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być zamykane.

Zasady postępowania w przypadku odnalezienia padłych dzików i ich szczątków:

 • zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików i ich szczątków przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice - 32 231 98 76 (PCZK) (zgłoszenia można kierować również pod nr 112)

 

Zagrożenia ze strony dzików:

 • Na terenach zabudowanych i w miejscach zamieszkania ludzi dziki mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego
 • W okolicach ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz na drogach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego i mogą powodować tragiczne w skutkach wypadki
 • Ranny (w tym potrącony przez samochód dzik) oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne
 • Dziki wyrządzają spore szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasów

 

Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików:

 • Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne)
 • W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy

 

 Sposób postępowania w wypadku spotkania dzików:

 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca,
 • Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku,
 • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany),
 • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!)
 • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!
 • W miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren) należy zachować szczególną ostrożność
 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy
 • Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym
 • Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki
 • Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych
 • Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić
 • Nie wolno dokarmiać dzików!
 • Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie należy zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na śmieci
 • Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne wysypiska odpadów, także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach nie przeznaczonych do tego celu

W przypadku zaobserwowania dzików na osiedlu należy zawiadomić Straż Miejską - bezpłatny tel. 986!

 

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki w mieście:

Dziki pojawiające się w mieście mogą powodować straty materialne. Zgodnie z art. 50 ust. 1b ustawy Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U.05.127.1066 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Art. 50 ust. 3 i 4 w/w ustawy stanowią, że za szkody wyrządzone m.in. przez dziki na takich obszarach, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa, a oględzin i szacowania szkód dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

 

ulotka dziki
image_pdfimage_print

Skip to content